1. Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.atmosafe.be, verder ‘de website’ genoemd.

De website wordt ter beschikking gesteld door Atmosafe bv met zetel te Antwerpsebaan 1 Bus 3, 2040 Antwerpen en gekend onder ondernemingsnummer 0836.661.028.

Atmosafe bv neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een e-mail naar info@atmosafe.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer +32 3 844 49 89.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:
  • uw naam;
  • uw e-mailadres;

Het door u ingevulde ‘onderwerp’ en ‘bericht’ in het contactformulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij dit onderwerp of dit bericht informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Vult u één van de aanvragen onder ‘Online bestellen’ in op de website, dan worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:
  • uw naam;
  • e-mailadres contactpersoon;
  • telefoonnummer indien het een persoonlijk telefoonnummer betreft.

De overige gegevens die u invult op de online bestelformulieren worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens aangezien deze enkel slaan op bedrijfsgegevens en niet op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Zo lang de voormelde niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij echter ook als persoonsgegevens behandeld.

2.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor Google Analytics, Google Tagmanager, Facebook, Facebook Pixel, Youtube, Instagram en WPML.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc.

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat net als Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. In de website worden tags, zijnde kleine websitecodefragmenten, geplaatst waarmee eveneens gebruikersgegevens zoals hierboven opgesomd, worden verzameld.

De cookies die bij gebruik van de website mogelijks worden geplaatst door Facebook, Instagram, de Facebookpixel en YouTube zijn analysehulpmiddelen waarmee de effectiviteit van advertenties kunnen worden gemeten en waarmee inzicht wordt verkregen in de gebruikersgegevens van bezoekers en de acties die deze bezoekers op de website uitvoeren, dit met het oog op gerichte toekomstige Facebook-advertenties respectievelijk het bereiken van waardevolle Instagram- en YouTube-gebruikers.

WPML (WordPress Multilingual Plugin) is een plugin waarmee een Wordpress-website zoals deze website meertalig kan worden gemaakt en waarmee uw taalvoorkeur wordt onthouden.

Voor meer informatie over voormelde cookies wordt verwezen naar onze cookieverklaring.

Atmosafe bv verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3. Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Atmosafe bv zouden worden meegedeeld, ziet Atmosafe bv er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?


3.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij:
  • met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden;
  • de door u aangevraagde dienst via ‘online bestellen’ aan u zouden kunnen leveren.

3.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen, u meer gerichte advertenties op Facebook aan te bieden en u meer relevante inhoud te bieden op Instagram en YouTube.

De via Google Analytics en Google Tag Manager automatisch verzamelde (persoons-)gegevens worden opgeslagen door Google Inc. op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website en voor het nagaan van het effect van online advertenties en sociale kanalen, om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

De (persoons-)gegevens die automatisch worden verzameld door Facebook, de Facebook pixel en Instagram worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Facebook Inc. De (persoons-)gegevens die automatisch worden verzameld door YouTube, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Google Inc. Facebook en Google verwerken deze informatie en delen deze informatie met derden. De bekomen informatie wordt gebruikt door Facebook en Google om u bij het gebruik van Facebook, Instagram en YouTube meer gerichte advertenties aan te bieden en om u bij het gebruik van deze sociale media van meer relevante inhoud te voorzien. We verwijzen hiervoor naar de respectievelijke privacyverklaringen van Facebook Inc. en Google Inc.

3.3. Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons niet meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van Atmosafe bv (bijvoorbeeld onderaannemers) om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken.

Wij zorgen er dan steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Atmosafe bv.

Uw persoonsgegevens zullen door Atmosafe bv op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Links


De website bevat een knop om de website of pagina’s van de website te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, YouTube en LinkedIn zelf. Voormelde code plaatst bij gebruik mogelijks een cookie (zie Cookieverklaring).

Atmosafe bv adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaringen van Facebook, Google en LinkedIn (die regelmatig wijzigen) teneinde te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij via voormelde code mogelijks verwerken.

5. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens


De bekomen persoonsgegevens worden door Atmosafe bv zo lang bewaard in hun mailbox als nodig om met u op een gerichte wijze in contact te treden. Deze worden daarna digitaal gearchiveerd voor onbepaalde tijd.

Indien de persoonsgegevens worden overgenomen in het softwaresysteem van Atmosafe bv m.o.o. de uitvoering van een verdere commerciële relatie met de desbetreffende klant, worden deze persoonsgegevens zo lang bewaard als de commerciële relatie blijft duren en ook daarna. Zij worden slechts verwijderd op expliciet verzoek van de klant.

6. Veiligheid van uw persoonsgegevens


Atmosafe bv neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Atmosafe bv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

7. Veiligheid van uw persoonsgegevens


U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Atmosafe bv.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. U kan tevens vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Atmosafe bv u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen.

Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Atmosafe bv bovendien het recht om bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

U heeft steeds het recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

U heeft tenslotte het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate treffen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan Atmosafe bv met als adres Antwerpsebaan 1, 2040 Antwerpen.

Met een klacht kan u ook steeds terecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en te bereiken op het telefoonnummer +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.