De AQM: tijd om jouw binnenluchtkwaliteit in kaart te brengen!

Atmosafe ontwikkelde de AQM (Air Quality Monitor), een meettoestel dat gelijktijdig monitort op tien parameters: koolstofdioxide, koolstofmonoxide, ozon, stikstofdioxide, VOC, luchtvochtigheid, temperatuur en 3 vormen van fijnstof. Door al deze parameters op te volgen, bekomen we een accuraat totaalbeeld van de binnenluchtkwaliteit. Hieronder kan je wat meer info over deze parameters terugvinden. Klik op de balkjes om te ontdekken waarom wij deze parameters opvolgen, hoe ze ontstaan, wat de mogelijke symptomen zijn en wat hun invloed is op het besmettingsgevaar van virussen.
AQM
De Air Quality Monitor (AQM) is een klein maar hoogwaardig meettoestel dat de luchtkwaliteit live opvolgt. Het toestel is 300 mm breed, 140 mm diep en 54 mm hoog waardoor het makkelijk op een kast of tafel geïnstalleerd kan worden. Het enige wat je buiten de AQM zelf nog nodig hebt, is een stopcontact.

Temperatuur
Functie parameter:
Deze parameter volgen wij op omdat deze een indicatie geeft van de omgevingsomstandigheden die verspreiding en groei van micro-organismen kan bevorderen.
Bron uitstoot:
De temperatuur van de binnenlucht wordt meestal gereguleerd door een klimaatsysteem.
Symptomen:
Te warme of te koude temperaturen kunnen het ongemak vergroten. Hiernaast heeft de temperatuur ook een directe invloed op de luchtvochtigheid die verschillende symptomen kan veroorzaken. Een hoge temperatuur geeft hogere VOC-concentraties en is ook gelinkt met het Sick Building Syndrome.
COVID-relatie:
De impact van de temperatuur op covid, buiten het verband met luchtvochtigheid, is wetenschappelijk nog niet bepaald.
Relatieve luchtvochtigheid
Functie parameter:
Deze parameter volgen wij op omdat deze een indicatie geeft van de omgevingsomstandigheden die verspreiding en groei van micro-organismen kan bevorderen.
Bron uitstoot:
Luchtvochtigheid is meestal direct verbonden met de temperatuur. Sommige klimaatsystemen regelen ook de luchtvochtigheid van de binnenlucht.
Symptomen:
Te droge lucht geeft aanleiding tot droge lippen, droge keel en hoesten. Te vochtige lucht kan aanleiding geven tot schadelijke micro-organismen in de lucht die de luchtwegen beschadigen en infecties veroorzaken. Hiernaast heeft luchtvochtigheid ook een impact op de vorming van ozon en fijnstofconcentraties.
COVID-relatie:
Te droge lucht heeft een uitdrogend effect op de slijmvliezen waardoor weerstand vermindert en vatbaarheid voor infecties stijgt. Te vochtige lucht verhoogt de kans op aerosols die viruspartikels kunnen overdragen.
CO2 (Koolstofdioxide)
Functie parameter:
De concentratie koolstofdioxdide geeft een goed idee van de mate van verluchting in relatie met het aantal personen aanwezig in die ruimte.
Bron uitstoot:
Mensen en dieren ademen CO2 uit. Verbranding van koolstofhoudende stoffen produceert CO2.
Symptomen:
In functie van stijgende CO2-concentratie: verminderde concentratie (vanaf 900 ppm); hoofdpijn, futloos, ‘te-weinig-zuurstof’-gevoel.
COVID-relatie:
Slecht verluchte ruimten verhogen de kans op overdracht van het virus vanwege de accumulatie van virusdragende partikels in de lucht. Ook verhoogt de ademhalingsfrequentie bij stijgende CO2-concentratie waardoor meer virusdragende partikels het lichaam binnengaan en zo de kans op een mogelijke besmetting vergroot.
CO (Koolstofmonoxide)
Functie parameter:
Koolstofmonoxide is een schadelijk gas dat zelfs dodelijke gevolgen kan hebben.
Bron uitstoot:
Onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen produceert CO.
Symptomen:
Gekende symptomen zijn futloosheid, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Deze symptomen worden gerelateerd aan de vorming van carboxyhemoglobine. Minder gekend zijn de symptomen gerelateerd aan het effect van CO op het zenuwstelsel. Een chronische blootstelling aan lagere concentraties CO kan bv. leiden tot een verminderd zicht. De rechtstreekse invloed van CO op het zenuwstelsel is complex en ook negatieve invloeden op het gedrag en de mentale toestand zijn niet uitgesloten.
COVID-relatie:
Of koolstofmonoxide een effect heeft op het immuniteitssysteem is niet gekend, maar niet onmogelijk gezien de brede waaier aan fysiologische effecten van CO in het lichaam.
NO2 (Stikstofdioxide)
Functie parameter:
Deze parameter volgen wij op omwille van het schadelijk karakter en het negatieve effect op het immuniteitssysteem. Deze stof is goed oplosbaar in water en vormt daarmee salpeterzuur (zure regen). Het gas is een sterke oxidator en reageert heftig met andere stoffen. Deze parameter noemen wij ook een ‘verkeersparameter’ omdat deze vaak gelinkt kan worden aan de kwaliteit van de buitenlucht op die locatie.
Bron uitstoot:
Stikstofdioxide wordt uitgestoten door industrie en wegtransport, maar ook gevormd bij elektrische ontladingen.
Symptomen:
Stikstofdioxide beschadigt de slijmvliezen door vorming van salpeterzuur. Stikstofdioxide kan longziekten zoals astma veroorzaken. De symptomen zijn hoesten en kortademigheid. Daarenboven vermindert het de verdediging tegen ademhalingsinfecties.
COVID-relatie:
Irritatie van de slijmvliezen door stikstofdioxide vermindert sterk het verdedigingsmechanisme tegen infecties die gebeuren via de lucht.
O3 (Ozon)
Functie parameter:
De ozonconcentratie volgen wij op omwille van het schadelijk karakter en het negatieve effect op de longen. Deze parameter kan ook vaak gelinkt worden aan de kwaliteit van de buitenlucht op die locatie.
Bron uitstoot:
Ozon ontstaat voornamelijk onder invloed van elektrische ontladingen. Dit doet zich meer voor bij lage luchtvochtigheid. Ozon wordt tijdens warme dagen ook gevormd door de inwerking van zonlicht op luchtverontreinigende stoffen. Ozon wordt dus niet rechtstreeks uitgestoten door wegtransport en industrie, maar wordt secundair gevormd ten gevolge van luchtverontreiniging.
Symptomen:
Ozon is een reactieve molecule die schade toebrengt aan de longblaasjes waardoor zuurstofuitwisseling negatief wordt beïnvloed: 20% verminderde longcapaciteit bij gezonde personen. Het effect is veel sterker bij personen met gevoelige ademhalingswegen zoals bv. astma patiënten. De symptomen zijn hoesten en kortademigheid. Daarenboven vermindert ozon de verdediging tegen ademhalingsinfecties en kan het ook longaandoeningen veroorzaken. Het sterftecijfer stijgt met 0,3% per 5 ppb ozonverhoging.
COVID-relatie:
Irritatie van de longblaasjes vermindert sterk het verdedigingsmechanisme tegen infecties die gebeuren via de lucht.
Fijn stof (PM 1; PM 2,5; PM 10)
Functie parameter:
Fijn stof is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het wordt ingedeeld op basis van grootte, herkomst en chemische samenstelling. Al deze parameters bepalen hoe schadelijk het fijn stof is. De algemene meetmethode om fijn stof te bepalen berust enkel op de grootte van de deeltjes, respectievelijk 1 µm; 2,5 µm en 10 µm. De grootte bepaalt namelijk of deze al dan niet kunnen doordringen tot in de longen, waar ze schade kunnen veroorzaken. Hoe kleiner het fijn stof, hoe schadelijker het is.
Bron uitstoot:
Fijn stof kan afkomstig zijn van verschillende bronnen zoals verkeer, industrie, …
Symptomen:
Fijn stof accumuleert in de longblaasjes waardoor de longfunctie gaandeweg (en onherstelbaar) vermindert. Dit kan o.m. resulteren in hart- en vaataandoeningen. Ook bestaan er bepaalde soorten fijn stof die chemisch reactief zijn en (auto)immuunresponsen kunnen veroorzaken.
COVID-relatie:
Fijn stof verstoort het immuniteitssysteem ter hoogte van de longblaasjes en verhoogt de kans op infecties. Bovendien kunnen de fijn stofdeeltjes het virus overdragen. Verschillen van slechts één microgram per kubieke meter zijn reeds meetbaar in de vatbaarheid voor een covid-infectie. Aerosolen (die een onderdeel van het gemeten fijn stof uitmaken) zijn ook belangrijke vectoren voor de overdracht van covid-19.
VOC (Vluchtige Organische Componenten)
Functie parameter:
Deze parameter volgen wij op omwille van het mogelijke schadelijk karakter van de VOC. VOC of VOS (vluchtige organische stoffen) is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen. De mate van schadelijkheid is sterk afhankelijk van de aard van de gemeten VOC. Benzeen is bijvoorbeeld schadelijker dan ethanol.
Bron uitstoot:
Tijdens het productieproces van bv. meubels, elektronica, huishoudapparatuur, kledij, speelgoed, … worden vaak producten gebruikt die spontaan VOC uitwasemen. Hierdoor kan ook het eindproduct nog lang na de productie VOC uitstoten.
Symptomen:
De brede familie VOC veroorzaken een waaier aan ziekten: orgaanschade, zenuwschade, hersenschade, kanker, … Symptomen van chronische blootstelling (gehoorverlies, karakterverandering, verminderd geheugen) worden meestal pas veel later opgemerkt.
COVID-relatie:
Blootstelling aan bepaalde VOC verminderen de werking van het immuunsysteem. Sommige VOC kunnen zelfs (auto)immuunresponsen veroorzaken.

VOC Analyse
VOC zijn vaak schadelijk maar de mate van schadelijkheid is sterk afhankelijk van de aard van de gemeten VOC. Benzeen is bijvoorbeeld schadelijker dan ethanol. Daarom voorzien wij steeds een kostenloze VOC staalname. Indien er VOC aanwezig zijn, kan een bijkomende analyse in ons laboratorium de toxiciteit van het VOC mengsel achterhalen.
Cloud opslag
De AQM slaat alle resultaten op maar pusht deze ook via wifi of 4G naar de AQM cloud. Zo kunnen de resultaten ook live opgevolgd worden via de app of website.
Dataverwerking & rapportage
Na het onderzoek verwerken we alle meetdata en vatten we alles samen in een overzichtelijk rapport. Dit rapport overlopen we samen met jou. Zo kunnen we helpen bij eventuele vragen en zijn we zeker dat alles duidelijk is.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder!